Polityka prywatnościPOLITYKA PRYWATNOŚCI


SKLEPU INTERNETOWEGO ALEPERFUMERIA.PL


SPIS TREŚCI:


1.POSTANOWIENIAOGÓLNE


2.PODSTAWYPRZETWARZANIA DANYCH


3.CEL,PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM


4.ODBIORCYDANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM


5.PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM


6.PRAWA OSOBY,KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


7.COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE IANALITYKA


8.POSTANOWIENIAKOŃCOWE1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przezAdministratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzia analitycznych.

1.2.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka PARFUM COMPANY SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO z siedzibą w Zakręt (adres siedziby ul. Lubelska 42, 05-077 Zakręt i adres do doręczeń: Centrum Łopuszańska 22 lokal C08 ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000447215; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł., NIP1132861515, REGON 146484714, adres poczty elektronicznej:sklep@aleperfumeria.pl, numer telefonu: 510977 790- zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej że umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą,a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;(3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich sąprzetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6.Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7.Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.


2.PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH


2.1.Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotycząwyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której danedotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, którejdane dotyczą, jest dzieckiem.


2.2.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt.2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.


3.CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH WSKLEPIE INTERNETOWYM


3.1.Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizujące mu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2.Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:


Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.


4.ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM


4.1.Dla prawidłowego funkcjonowania SklepuInternetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jestkorzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np.dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administratorkorzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniająwystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawaosób, których dane dotyczą.


4.2.Przekazanie danych przez Administratora nienastępuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityceprywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje danewyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzaniadanych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo,jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywaneprzewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.


4.3.Dane osobowe Usługobiorców i Klientów SklepuInternetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriomodbiorców:


4.3.1.przewoźnicy /spedytorzy / brokerzy kurierscy - wprzypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawyProduktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępniazebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lubpośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresieniezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.


4.3.2.podmiotyobsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadkuKlienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatnościelektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane daneosobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w SklepieInternetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługipłatności realizowanej przez Klienta.


4.3.3.podmiotykredytujące / leasingodawcy - wprzypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności wsystemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebranedane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemupowyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresieniezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.


4.3.4.dostawcy usługzaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne orazorganizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalnościgospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwemUsług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowaniakomputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy pocztyelektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą iudzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępniazebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedyniew przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celuprzetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.


4.3.5.dostawcy usługksięgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcieksięgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelariaprawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osoboweKlienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadkuoraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danychzgodnego z niniejszą polityką prywatności.


5.PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM


5.1.Rozporządzenie RODO nakłada na Administratoraobowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym oprofilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz –przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ichpodejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiegoprzetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administratorpodaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwegoprofilowania.


5.2.Administrator może korzystać w Sklepie Internetowymz profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane najego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarciaUmowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych wSklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowymmoże być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego,przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, którymoże odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanielepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego.Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciałaskorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków idokonać zakupu w Sklepie Internetowym.


5.3.Profilowanie w Sklepie Internetowym polega naautomatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie SklepuInternetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądaniestrony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowejhistorii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiegoprofilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby,aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.


5.4.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, bynie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanymprzetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lubw podobny sposób istotnie na nią wpływa.


6.PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


6.1.Prawodostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, którejdane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danychosobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lubograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowewarunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21Rozporządzenia RODO.


6.2.Prawo docofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane sąprzez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo docofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


6.3.Prawowniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzanesą przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wsposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawapolskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organemnadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


6.4.Prawo dosprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieśćsprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobecprzetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interesadministratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowiw takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba żewykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lubpodstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


6.5.Prawo dosprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe sąprzetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą,ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącychjej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, wzakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiembezpośrednim.


6.6.W celu realizacji uprawnień, o których mowa wniniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorempoprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną naadres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając zformularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.


7.COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE IANALITYKA


7.1.Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkieinformacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer izapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. nadysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – wzależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania możnaznaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.


7.2.Administrator może przetwarzać dane zawarte wplikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony SklepuInternetowego w następujących celach:


7.2.1.identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w SklepieInternetowym i pokazywania, że są zalogowani;


7.2.2.zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celuzłożenia Zamówienia;


7.2.3.zapamiętywania danych z wypełnianych FormularzyZamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;


7.2.4.dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowegodo indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaruczcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron SklepuInternetowego;


7.2.5.prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiającychsposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;


7.2.6.remarketingu, to jest badania cech zachowaniaodwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np.powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzeniaich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanychzainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w siecireklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;


7.3.Standardowo większość przeglądarek internetowychdostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy mamożliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawieńwłasnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowoograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plikówCookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektórefunkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać sięprzejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi naniezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składaniaZamówienia).


7.4.Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresieplików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plikówCookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może byćrównież wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W brakuwyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarkiinternetowej w zakresie plików Cookies.


7.5.Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawieńdotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszychprzeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarkiinternetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

7.6.Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw.dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.


7.7.Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.


7.8.Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.


7.9.Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.


8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratorapolityka prywatności w formacie PDF